Tot i que la meva voluntat és eminentment pràctica i de difusió entre professionals, algun dels treballs acadèmics ha estat publicat per la Fédération Internationale d’Éducation Physique en els seus llibres temàtics relacionats amb diferents etapes educatives.

Publicacions

L’any 2020 la FIEP publica el llibre “Physical Education in Universities: Researches, Best Practices-Situation”, davant la voluntat de promoure la tasca educativa a nivell universitari en relació a l’Educació Física duta a terme a diferents països a nivell internacional. La publicació es fa en col·laboració amb les Universitats Slovak University of Technology in Bratislava i la Comenius University of Bratislava. 

El llibre forma part del 4th Physical Education World-Wide Survey organitzat per la UNESCO, la FIEP i altres socis divulgadors.

En aquest volum del 2020 hi participen un total de 136 autors/es de 28 països, que destaquen entre d’altres la importància de donar recolzament a la tasca universitària en Educació Física. Relacionen també el treball de l’Educació Física universitària en relació ambn diferents agències de salut, escoles, clubs esportius i oficines governamentals per tal de desenvolupar polítiques de seguiment i coordinació.

La meva contribució al llibre és una reflexió del projecte “Mou el dit! No esperis que ho facin per tu”, engegat l’any 2015. A l’article que porta per títol “Make a Move! Don’t Wait for Others to Do it for You” A Quality Physical Education Program for Social Transformation to Improve Physical Education Training Education System Among Catalan Universities  s’advoca per la introducció de nous elements de suport en el procés formatiu de l’alumnat dels màsters d’especialització en Educació Física a secundària. Entre altres propostes es vol promoure la necessitat de crear una Unitat Didàctica relacionada amb la Transformació Social durant el període de pràctiques, la possibilitat de poder formar part d’un programa de recerca que reculli aquestes propostes didàctiques (FIEP New Leaders) i la necessitat d’aportar una nova visió de l’Educació Física.

 

L’any 2018 la FIEP publica el llibre “Physical Education in Secondary Schools: Researches, Best Practices-Situation”, davant la voluntat de promoure la tasca educativa a l’Educació Física de secundària duta a terme a diferents països a nivell internacional. La publicació es fa en col·laboració amb la Univerzitet Crne Gore i la Montenegrin Sports Academy. 

En aquest volum del 2018 hi participen un total de 84 autors/es de 33 països, que destaquen entre d’altres la importància de donar recolzament a la tasca de l’Educació Física en l’educació secundària. Destaquen especialment la relació de la matèria amb altres matèries curriculars, la promoció d’hàbits de vida actius més enllà de la pròpia matèria i la prevenció d’hàbits sedentaris.

La meva contribució al llibre és una recerca duta a terme a partir d’una intervenció educativa duta a terme l’any 2015 a l’escola Pere Garbí. A l’article que porta per títol “Leadership for All” Sports Leadership and Content and Language Integrated Learning Based Education Intervention to Enhance Secondary Education Pupils’ Competencies through Quality Physical Education  s’explica la intervenció educativa duta a terme amb la intenció de posar en pràctica en el dia a dia de l’assignatura una Unitat Didàctica basada en l’Educació Física de Qualitat amb la conjunció d’aspectes com el lideratge esportiu i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera. Al finalitzar la intervenció s’observa que entre d’altres millores els estudiants han millorat la seva capacitat de socialització i acceptació dins del grup, s’ha promogut una major i millor inclusió de les noies dins de les sessions, així com de l’alumnat amb dificultat d’integració i s’ha accentuat la empatia cap a la resta del grup i la revisó d’expectatives de l’alumnat amb millors capacitats físiques i/o esportives.