Tot i que la meva voluntat és eminentment pràctica i de difusió entre professionals, algun dels treballs acadèmics ha estat publicat per la Fédération Internationale d’Éducation Physique en els seus llibres temàtics relacionats amb diferents etapes educatives.

Publicacions

 

 

Com a part del programa Erasmus+ de la Unió Europea i dins del programa “New Health”, impulsat per diverses associacions d’activitat Física i Salut europees, es publicava el 2022 aquest nou llibre amb l’aval de la FIEPS Europe, publicat per la Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport  i sota el nom “Physical Education, and Physical Activities of children, youth and adults and healthy active living” ISBN 978-80-8251-012-9. La voluntat d’aquesta publicació era mostrar propostes de conscienciació i treball de la salut a través de diferents àmbits de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’esport. 

Aquest volum del 2022, en el que hi participen 155 autors i autores de 32 països, està dividit en 5 capítols: 

Capítol 1: Resultats dels diferents estudis del programa “New Health”
Capítol 2: Recerca en l’àmbit dels programes de vida activa i saludable
Capítol 3: Diferents propostes d’implantació de programes saludables
Capítol 4: Estat de la implantació i situació dels programes en diferents països
Capítol 5: Articles publicats en llengua francesa

La meva contribució al llibre es du a terme, novament, amb la col·laboració de la Nàdia Pesarrodona Rovira, professora de l’INEFC de Barcelona.  A l’article que porta per títol “Creix amb Dansa”: Healthy Active Living Project for Children and Youth, based on a Leisure Education initiative and NeuroEF principles through Dance and Physical Education s’explica el procés d’implantació del projecte Creix amb Dansa i la seva estreta relació amb la Neuro Educació Física i la salut . 

 

 

A raó de l’esclat de la pandèmia el desembre del 2021 la FIEP, recentment constituïda com a FIEPS amb la inclusió del fet esportiu, publica el llibre “Physical Activity and Health Aspects of COVID-19 Pandemic” ISBN 978-953-317-0676-1, amb la voluntat d’analitzar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en els camps de l’activitat física, la salut i l’esport. La publicació es fa en col·laboració amb la Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

Aquest volum del 2021, en e que hi participen diversos autors i autores de diferents països, està dividit en 3 capítols: 

Capítol 1: Educació Física, Inactivitat Física i salut mental durant la COVID-19
Capítol 2: La influència de la inactivitat física en la salut Física
Capítol 3: La influència de la inactivitat física en la salut en general

La meva contribució al llibre es du a terme amb la col·laboració de la Nàdia Pesarrodona Rovira, professora de la Universitat de Girona i l’INEFC de Barcelona i amb la Maria Usón Virgili, membre de la Junta Directiva de la FIEP Catalunya. A l’article que porta per títol “COVID-19, forced inactivity and inequality in sport” remapping school sport in Catalonia: a regional European perspective s’explica la complicada situació que van haver de fer front les organitzacions esportives amateurs i sense ànim de lucre a raó de les restriccions imposades durant la pandèmia. L’estudi es centrava en analitzar amb més detall la situació de la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya) i els reptes de futur de la entitat catalana a raó d’aquest nou paradigma i canvi social sorgit de la pandèmia. Entre les conclusions es donava per fet que caldria fer una revisió del sistema esportiu català per tal d’analitzar les competències de cada una de les organitzacions (públiques i privades) presents a Catalunya. També es denotava la importància de dotar de més suport econòmic a les organitzacions esportives, per tal de fer front a les malalties, generar una societat més sana i reduïr així, l’impacte de l’atenció primària i hospitalària.  

L’any 2021 la FIEP publica el llibre “Physical Education for Children and Youth with Special Needs: Researches, Best Practices-Situation” ISBN 978-80-89075-99-7, davant la voluntat de promoure la tasca educativa a l’Educació Física, així com la pràctica esportiva d’infants i joves amb necessitats educatives especials. La publicació es fa en col·laboració amb la Comenius University of Bratislava.

En aquest volum del 2021 hi participen un total de 178 autors/es de 32 països, que denoten estudis, recerques i implementacions educatives i físico-esportives en l’àmbit de l’eduació especial. Destaquen la importància de promoure la pràctica esportiva entre col·lectius històricament apartats d’aquesta dinàmica esportiva, evitant-ne així la prevalença d’hàbits sedentaris.

La meva contribució al llibre és una recerca duta a terme a partir d’una intervenció educativa duta a terme el curs 2017-2018 a l’escola d’Educació Especial Paidea de Barcelona. A l’article que porta per títol “Biking? Let’s Make it Happen!”: Cycling Intervention to Enhance Motor Skills, Social Interaction and Inclusion of Pupils with Autism and other Special Needs s’explica la intervenció educativa duta a terme per tal de valorar els efectes en l’alumnat de l’aplicació del programa BTTEA amb el qual es pretenia acostar el món de la bicicleta a l’alumna amb TEA i amb altres necessitats educatives especials.  Aquesta intervenció es va dura a terme amb la revisió dels models clàssics de caràcter conductiu en els quals el reforç positiu presentat a l’alument era sempre de caràcter material. En la proposta presentada a l’estudi i consequent article, es demostra que el reforç pot ser de caràcter emocional i social a partir de demostrar a l’alumnat la importància i el gaudi de compartir l’expericència educativa amb la resta d’alumnes presents a l’activitat.

L’any 2020 la FIEP publica el llibre “Physical Education in Universities: Researches, Best Practices-Situation” ISBN 978-80-89075-91-1, davant la voluntat de promoure la tasca educativa a nivell universitari en relació a l’Educació Física duta a terme a diferents països a nivell internacional. La publicació es fa en col·laboració amb les Universitats Slovak University of Technology in Bratislava i la Comenius University of Bratislava. 

El llibre forma part del 4th Physical Education World-Wide Survey organitzat per la UNESCO, la FIEP i altres socis divulgadors.

En aquest volum del 2020 hi participen un total de 136 autors/es de 28 països, que destaquen entre d’altres la importància de donar recolzament a la tasca universitària en Educació Física. Relacionen també el treball de l’Educació Física universitària en relació ambn diferents agències de salut, escoles, clubs esportius i oficines governamentals per tal de desenvolupar polítiques de seguiment i coordinació.

La meva contribució al llibre és una reflexió del projecte “Mou el dit! No esperis que ho facin per tu”, engegat l’any 2015. A l’article que porta per títol “Make a Move! Don’t Wait for Others to Do it for You” A Quality Physical Education Program for Social Transformation to Improve Physical Education Training Education System Among Catalan Universities  s’advoca per la introducció de nous elements de suport en el procés formatiu de l’alumnat dels màsters d’especialització en Educació Física a secundària. Entre altres propostes es vol promoure la necessitat de crear una Unitat Didàctica relacionada amb la Transformació Social durant el període de pràctiques, la possibilitat de poder formar part d’un programa de recerca que reculli aquestes propostes didàctiques (FIEP New Leaders) i la necessitat d’aportar una nova visió de l’Educació Física.

 

L’any 2018 la FIEP publica el llibre “Physical Education in Secondary Schools: Researches, Best Practices-Situation” ISBN 978-9940-722-02-9, davant la voluntat de promoure la tasca educativa a l’Educació Física de secundària duta a terme a diferents països a nivell internacional. La publicació es fa en col·laboració amb la Univerzitet Crne Gore i la Montenegrin Sports Academy. 

En aquest volum del 2018 hi participen un total de 84 autors/es de 33 països, que destaquen entre d’altres la importància de donar recolzament a la tasca de l’Educació Física en l’educació secundària. Destaquen especialment la relació de la matèria amb altres matèries curriculars, la promoció d’hàbits de vida actius més enllà de la pròpia matèria i la prevenció d’hàbits sedentaris.

La meva contribució al llibre és una recerca duta a terme a partir d’una intervenció educativa duta a terme l’any 2015 a l’escola Pere Garbí. A l’article que porta per títol “Leadership for All” Sports Leadership and Content and Language Integrated Learning Based Education Intervention to Enhance Secondary Education Pupils’ Competencies through Quality Physical Education  s’explica la intervenció educativa duta a terme amb la intenció de posar en pràctica en el dia a dia de l’assignatura una Unitat Didàctica basada en l’Educació Física de Qualitat amb la conjunció d’aspectes com el lideratge esportiu i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera. Al finalitzar la intervenció s’observa que entre d’altres millores els estudiants han millorat la seva capacitat de socialització i acceptació dins del grup, s’ha promogut una major i millor inclusió de les noies dins de les sessions, així com de l’alumnat amb dificultat d’integració i s’ha accentuat la empatia cap a la resta del grup i la revisó d’expectatives de l’alumnat amb millors capacitats físiques i/o esportives.