Des de 2015 he iniciat tres projectes de recerca, relacionats amb l’Educació Física i l’Autisme, l’Educació Física per a la Transformació Social i l’Educació Física de Qualitat. Es tracta de projectes vinculats a realitats universitàries, de caràcter professional i en l’àmbit de la FIEP Catalunya. També he participat en diversos congressos dins l’òrbita de la FIEP.

Recerca i congressos

 30th FIEP World Congress Barcelona 2019

 “Sport, Physical Education and performing arts as tools for Social Transformation”


Organització del Congrés:
FIEP Catalunya, FIEP Europe, INEFC Barcelona, COPLEFC i Secretaria General de l’Esport i l’AF.

Objectiu del Congrés: Generar estratègies per a la creació de pautes de transformació social en els àmbits de l’Educació Física, l’esport i les arts escèniques.

Recerca presentada: Make a move! Don’t wait for other to do it for you

La presentació es va recollir després en l’article “Make a Move! Don’t Wait for Others to Do it for You” A Quality Physical Education Program for Social Transformation to Improve Physical Education Training Education System Among Catalan Universities. La proposta volia ser una reflexió sobre el projecte Mou el dit! No esperis que ho facin per tu, creat el 2017 per tal de  promocionar l’Educació Física de Qualitat (EFQ) i crear una bateria de possibles recursos per disseminar els principis d’aquesta nova concepció educativa entre el professorat d’Eduació Física i les institucions educatives. 

Es reflexionava que tant sols impactant significativament en la formació dels nous professionals de l’educació es podria arribar a millorar la interacció social entre l’alumnat i la seva capacitat de raonament crític, abraçant l’Educació Física com una eina de Transformació Social. El projecte va sorgir d’un primer treball dut a terme amb anterioritat després dels resultats d’una enquesta d’arrel catalana que volia conèixer el grau de relació del professorat amb l’EFQ “QPE in Catalonia, promise and reality: a European regional perspective” (Castillo, Solà, & Sebastiani, 2015).

El principal objectiu del projecte explicat en la presentació i el posterior article, era promocionar els principis de l’EFQ entre els centres educatius, confrontant els models teòrics existents amb el nivell de coneixement sobre el tema dels professionals de l’Educació Física a nivell català. A partir d’aquí es bastia el projecte que incloia entre d’altres un major èmfasi de l’EFQ en els estudis del màster d’Educació Física per a futur professorat, la realització d’unes pràctiques en centres educatius més significatives i basades en el principis de l’EFQ per a la transformació social i dotar el col·lectiu d’incentius com ara el premi FIEP New Leaders Catalunya

Agustí Castillo 30th FIEP World Congress Barcelona
Agusti´Castillo 29th FIEP World Congress Istanbul

29th FIEP World Congress Istanbul 2018

“Innovative Physical Education and Sport”

 

Organització del Congrés: Marmara University, Hacettepe University, FIEP Europe, Türkye Milli Olimpyat Komitesi. 

Objectiu del Congrés: Donar a conèixer les darreres innovacions plantejades en el món de l’Educació Física i l’Esport.

Recerca presentada: “Biking? Let’s Make it Happen!”: Cycling intervention to enhance motor skills, social interaction and inclusion of pupils with Autism and other special needs

La presentació sorgia d’una intervenció esportiva duta a terme a través de Dinamiks i Inncredu durant el curs escolar 2017-2018 a l’escola d’Educació Especial Paideia de Barcelona. La intervenció es va dur a terme com a part de les activitats extraescolars del centre, a través d’una activitat de ciclisme. El principal objectiu de la intervenció era analitzar la implementació del projecte BTTEA com a activitat extraescolar.  

Els principis teòrics per desenvolupar la intervenció es van establir després de fer una revisió exhaustiva de la literatura relacionada amb les intervencions esportives amb col·lectius amb necessitats educatives especials i autisme, i la revisió dels principis del projecte BTTEA per tal de poder fer arribar la proposta en un futur a professionals de l’Educació Física i institucions educatives. En aquest projecte es va dur a  terme una intervenció dual seguint per una banda els principis d’aprententatge de la bicicleta i per l’altra el treball de les competències socials del grups, des de la interacció amb els professors fins a la comunicació amb el grup d’iguals. Es va arribar a plantejar una adaptació dels principis conductivistes a on el premi passés a ser la interacció amb el grup de companys d’activitat en comptes de recompenses de caràcter material (menjar, jocs, imatges). Aquesta nova aproximació va rebre el nom de socioconductivisme entre els professionals responsables de la intervenció. L’objectiu final de la intervenció era no només que l’alumnat aprengués a anar amb bicicleta, sino que descobrissin el gaudi per la interacció social amb una activitat que puguessin reproduïr en el seu temps lliure.

El programa BTTEA estava integrat en un programa més ampli de caràcter esportiu i educatiu anomenat SPORTEA, que volia denotar la necessitat d’implementar programes de lleure esportiu i educatiu per alumnat amb NEE i fer front als alts índex de sedenterisme del col·lectiu. El projecte va introduir fins a tres disciplines esportives: ciclisme, padel tenis i bàsquet; i havia incorporat més professionals per abarcar més esports. A més havia guanyat una gran acceptació a nivell loca i comunitari i treballava amb un total de quatre municipis. Novament l’estudi es va dur a terme també per tal de demostrar la importància de millorar els principis educatius de qualitat revisats anteriorment (Castillo, Solà & Sebastiani, 2015). En aquest programa es tenia molta cura amb l’atenció a la diversitat de les diferents necessitats de l’alumnat per tal de fer l’activitat física el més significativa a nivell personal i social.

12th FIEP European Congress Luxembourg 2017

“Changes in Childhood an Adolescence: current challengues for Physical Education”

 

Organització del Congrés: Université du Luxembourg, FIEP Europe, Institute of Applied Educational Sciences, Luxembourg Government. 

Objectiu del Congrés: Revisar l’impacte del sedentarisme entre l’alumnat, la inclusió de l’impacte amb necessitats educatives especials i l’impacte de la tecnologia en l’àrea de l’Educació Física. 

Recerca presentada: “Leadership for All” Sports Leadership and Content and Language Integrated Learning Based Education Intervention to Enhance Secondary Education Pupils’ Competencies through Quality Physical Education. 

La presentació recollida el 2018 al llibre “Physical Education in Universities: Researches, Best Practices-Situation”,  és una recerca duta a terme a partir d’una intervenció educativa duta a terme l’any 2015 a l’escola Pere Garbí, com a part de la meva participació al Màster de Formació del Professorat de Secundària a la Universitat Ramón Llull-Blanquerna. A l’article s’explica la intervenció educativa duta a terme amb la intenció de posar en pràctica en el dia a dia de l’assignatura una Unitat Didàctica basada en l’Educació Física de Qualitat amb la conjunció d’aspectes com el lideratge esportiu i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.

Durant la intervenció i aplicació de la unitat didàctica es va fer servir un sistema plural d’ensenyament i avaluació amb estratègies com la tutoria entre iguals i l’ensenyament basat en projectes, per tal de que l’aprenentatge fos més significatiu i reforçant així la importància dels principis del lideratge utilitzats durant les sessions d’Educació Física. Els principis del lideratge van ser utilitzats de manera conceptual al costat d’una estratègia AICLE (Aprenentatge Integral de Continguts i Llengües Estrangeres). 

Al finalitzar la intervenció s’observa que entre d’altres millores els estudiants han millorat la seva capacitat de socialització i acceptació dins del grup, s’ha promogut una major i millor inclusió de les noies dins de les sessions, així com de l’alumnat amb dificultat d’integració i s’ha accentuat la empatia cap a la resta del grup i la revisó d’expectatives de l’alumnat amb millors capacitats físiques i/o esportives. 

Aquesta unitat didàctica passarà a formar part del programa “Mou el dit! No esperis que ho facin per tu” per a la Transformació Social mitjançant l’Educació Físca, de l’Associació de la Federació Internacional d’Educació Física a Catalunya (FIEP Catalunya), iniciat al curs 2017-2018.

Agustí Castillo fiep2017 luxembourg
Agustí Castillo Banja Luka Congress 2016

11th FIEP European Congress Banja Luka 2016

“Anthropological aspects of sports, physical education and recreation”

 

Organització del Congrés: University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, FIEP Europe, Banja Luka City Hall i el Government of Srpska Republika (Bosnia i Herzegovina).

Objectiu del Congrés: Revisar els orígens antropològics de l’esport i l’Educació Física i traçar una línia de desenvolupament futur.

Recerca presentada: “Three specific curricular adaptations and daily interventions towards a high quality Physical Education for pupils with Autism”

La presentació sorgeix d’un estudi intern dut a terme com a contribució al Certificat en Autisme “Understanding Autism in Your School” de la Canterbury Christ Church University i fruit de la necessitat d’adaptar el currículum d’Educació Física de diversos alumnes a l’escola d’educació Gretton School ASC de Girton al Regne unit. 

El propòsit de l’estudi era analitzar la implementació de pautes d’Educació Física de Qualitat en l’adaptació curricular de tres alumnes del centre educatiu amb edats de 9, 12 i 17 anys; seguint les pautes teòriques relacionades amb l’autisme i tenint en compte els seus programes de comportament (IBP’s) i educatiu (IEP’s). El principal objectiu era implementar aquestes adaptacions curriculars basades en pautes d’interacció intensiva,  modulació sensorial  i programes de lideratge respectivament i d’acord amb les necessitats específiques de cada alumne.

Un abordatge qualitatiu amb l’anàlisi exhaustiu de les diferents sessions d’Educació Física i la revisió de literatura relacionada amb l’autisme, es va dur a terme durant la intervenció. Malgrat que els tres alumnes presentaven un nivell d’interacció i comunicació concreta, la intensa adaptació curricular duta a terme va permetre entre d’altres, reduïr els nivells d’agressivitat, millorar els nivells de participació a les sessions d’Educació Física, reduïr el nivell d’ansietat de l’alumnat, així com els nivells d’hiperactivitat i desregulació sensorial, reducció de moviments repetitius i millora de l’autoestima.

Aquesta adaptació curricular tindrà una gran acceptació al centre educatiu i rebrà recolzament de la direcció del centre que animarà al professorat a dur a terme actuacions similars en d’altres assignatures. Així mateix, la presentació al congrés ve fomentada per la meva pertinença al programa FIEP New Leaders Europe.

1st FIEP Afro European Congress Rabat 2015

“Physical Education and Sport for Peace, development and multicultural understanding”

 

Organització del Congrés: Insitut Royal de Formation des Cadres, FIEP Europe, Ministère de la Geunesse et des Sports.

Objectiu del Congrés: Valorar l’esport i l’Educació Física com a elements per fomentar la pau i els valors multiculturals en un món canviant.

Recerca presentada: “Quality Physical Education in Catalonia, promise and reality: a European regional perspective”

La presentació al concurs ve marcada per la meva acceptació com a membre del programa FIEP New Leaders que s’origina aquest mateix any per part de la FIEP Europe i en la que es busca fomentar la investigació en Educació Física i esport de nous llicenciats i llicenciades a nivell europeu i fomentar-ne l’intercanvi internacional. Aquesta proposta sorgeix després d’haver cursat el MUFPS (Màster Universitari de Formació de Professorat de Secundària) de la Universitat Ramón Llull- Blanquerna i a proposta del Dr. Enric M. Sebastiani, coordinador del mateix màster en aquell moment i actual secretari acadèmic. 

Aquest poster sorgeix de l’estudi lincat “EFQ a Catalunya, promesa i realitat” per tal de valorar la situació de l’Eduació Física de Qualitat a Catalunya, en el moment en el que aquest concepte començava a treure el cap a nivell català. L’estudi es va dur a terme com amb la voluntat de fer una revisió del nivell de coneixement del professorat en Educació Física en relació a aquesta matèria. A més es volia determinar també el nivell d’implementació dels seus principis a diferents centres i etapes educatives, seguint els principis teòrics que determinaven els seus principis i formes d’implentació. Es volia valroar també la seva utilització per part de les institucions educatives, especialment les universitats com a encarregades de formar el nou professorat del futur.

Es va proposar un mètode mixte d’investigació amb un qüestionari online, entrevistes en profunditat i un focus grup, després d’haver fet una revisió a documentació relacionada amb la temàtica. Professors d’Educació Física, coordinadors, directors de centres educatius, professionals relacionats amb la formació de futur professorat, dues organitzacions catalanes a nivell educatiu i el COPLEFC, van participar del projecte. Aquesta aproximació plural va facilitar una major comprensió del nivell d’implementació de l’Educació Física de Qualitat al terriotri, les oportunitats formatives dels futur professorat en aquesta matèria i el nivell d’acceptació d’implementar un curriculum guia europeu que recollís aquests principis i millorés la imatge de l’Educació Física a nivell continental. 

Els resulstats de la investigació van recalcar que hi havia un baix nivell de coneixment dels princpis pels quals s’organitzava la proposta d’Educació Física de Qualitat, una presència marginal dels princpis en els programes formatius del professorat a les universitats i una manca de coneixement de les publicacions i institucions que començaven a plantejar la temàtica a nivell europeu i internacional. Aquest fet denotava per tant un allunyament considerable dels principis teòrics amb la realitat de la matèria d’Educació Física a l’escola. 

Amb aquesta proposta que es presenta en format de pòster guanyo el primer premi del certament competint amb altres 24 joves investigadors i investigadores de diversos països europeus i el Marroc. Tal i com havia previst el mateix programa, aquest fet dóna un impuls al meu interès per la recerca en Educació Física, iniciada un any abans amb la generació d’un estudi per a l’adaptació d’alumnat amb TEA que es presena al congrés de Banja Luka. D’aquesta primera experiència en Educació Física se’n derivaran diverses accions, com la meva entrada a la FIEP Catalunya i la generació de projectes en pro d’aquesta Educació Física de Qualitat des d’aquesta organització, com el programa “Mou el dit! No esperies que ho facin per tu”, mencionat anteriorment.

Agustí Castillo 1st Afro European Congress Rabat 2015